Skip to main content
Sodišče Sodišče
Poslovanje sodstva
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Pojasnila

 

Ta stran je namenjena prikazu podatkov o poslovanju sodišč, ki izhajajo iz statističnih podatkov. Pri tem opozarjamo, da je treba za razumevanje podatkov poznati tudi kontekst. Vse uporabnike podatkov vabimo, da se v primeru vprašanj glede poslovanja, ki bi izhajala iz podatkov, obrnejo na Vrhovno sodišče (urad.vsrs@sodisce.si), pred tem pa pregledajo še letna poročila o učinkovitosti in uspešnosti sodišč, ki so objavljena na https://www.sodisce.si/sodna_uprava/letna_porocila/

Seznam vpisnikov

Seznam vpisnikov je določen v VIPKU:

 • vpisnik za zadeve sodne uprave Su
 • vpisnik za zaklenjene zadeve sodne uprave SuZ
 • vpisnik za zadeve nadzorstvenih pritožb SuNp
 1. za kazenske zadeve
 • vpisnik za kazenske zadeve K
 • vpisnik za kazenskopreiskovalna dejanja Kpd
 • vpisnik za razne kazenske zadeve Kr
 • vpisnik za pomilostitvene zadeve Po
 • vpisnik za zadeve pravne pomoči Pom
 1. za zadeve o prekrških
 • vpisnik za zadeve o prekrških v rednem sodnem postopku PR
 • vpisnik za prenehanje veljavnosti vozniških dovoljenj na podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk EPVD
 • vpisnik za odreditev hišne preiskave PRhp
 • vpisnik za določitev naloge v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti PRnk
 • vpisnik v postopkih zahtev za sodno varstvo ZSV
 • vpisnik za zadeve določitve in izvršitve nadomestnega zapora PRnz
 • vpisnik za razne zadeve o prekrških PRr
 • vpisnik za zadeve pravne pomoči na področju prekrškov PomPR
 • vpisnik za zadeve mednarodne pravne pomoči na področju prekrškov PomPR-i
 1. za civilne zadeve
 • vpisnik za pravdne zadeve P
 • vpisnik za plačilne naloge Pl
 • vpisnik za izvršilne zadeve na podlagi izvršilnega naslova I- vpisnik za izvršilne zadeve iz gospodarskih sporov Ig- vpisnik za izvršilne zadeve, v katerih je predlagana izvršba na nepremičnine In
 • vpisnik za zadeve zavarovanja Z
 • vpisnik za izvršilne zadeve na podlagi verodostojne listine VL
 • vpisnik za zapuščinske zadeve D
 • vpisnik za nepravdne zadeve N
 • vpisnik za zemljiškoknjižne zadeve Dn
 • vpisnik za zemljiškoknjižne zadeve sodnika SDn
 • vpisnik za zemljiškoknjižne izpise, prepise in potrdila o vpisih v zemljiško knjigo Izp
 • vpisnik za zadeve pravne pomoči Pom
 • vpisnik za zadeve pridržanja Pr
 • vpisnik za razne civilne zadeve R
 1. za ostale zadeve
 • vpisnik za mediacijske zadeve M, če sodišče izvaja program alternativnega reševanja sporov z mediacijo kot dejavnost, organizirano neposredno pri sodišču.
 1. za kazenske zadeve
 • vpisnik za kazenske zadeve K
 • vpisnik za kazensko preiskovalna dejanja Kpd
 • vpisnik za kazenske preiskave Kpr
 • vpisnik za razne kazenske zadeve Kr
 • vpisnik za pripravljalni postopek v kazenskih zadevah zoper mladoletnike Kmp
 • vpisnik za kazenske zadeve proti mladoletnikom Km
 • vpisnik za pomilostitvene zadeve Po
 • vpisnik za zadeve pravne pomoči Pom
 • vpisnik za zadeve mednarodne pravne pomoči Pom-i
 • vpisnik za zadeve zunajobravnavnega kazenskega senata Ks
 • vpisnik za zadeve izvrševanja kazni zapora IKZ
 • vpisnik za zadeve izvrševanja kazenskih sodb tujih sodišč IKZ-t
 • vpisnik za izvrševanje kazni zapora, ki ni iz kazenske sodbe IKZop
 • vpisnik za zadeve odločanja o dovolitvi posegov v človekove pravice in svoboščine Pp
 1. za civilne zadeve
 • vpisnik za pravdne zadeve P
 • vpisnik za plačilne naloge Pl
 • vpisnik za nepravdne zadeve N
 • vpisnik za zadeve zavarovanja Z
 1. za gospodarske zadeve
 • vpisnik za gospodarske pravdne zadeve Pg
 • vpisnik za gospodarske plačilne naloge Plg
 • vpisnik za zadeve zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja in preventivnega prestrukturiranja St
 • vpisnik za razne zadeve in za priznanje tujega postopka zaradi insolventnosti R-St
 • vpisnik za zadeve sodnega registra Srg
 • vpisnik za razne zadeve sodnega registra R Srg
 • vpisnik za gospodarske nepravdne zadeve Ng
 • vpisnik za zadeve zavarovanja v gospodarskih zadevah Zg
 1. za civilne in gospodarske zadeve
 • vpisnik za zadeve pravne pomoči Pom
 • vpisnik za zadeve mednarodne pravne pomoči Pom-i
 • vpisnik za razne civilne zadeve R
 1. za ostale zadeve
 • vpisnik za overitve javnih listin, izdanih v Republiki Sloveniji, ki so namenjene za uporabo v tujini, Ov-i
 • vpisnik za overitve javnih listin, izdanih v Republiki Sloveniji, ki so namenjene za uporabo
 • v tujini, po določbah Konvencije o odpravi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin,
 • podpisane v Haggu 5. oktobra 1961, Ov-H
 • vpisnik za mediacijske zadeve M
 • vpisnik za zadeve brezplačne pravne pomoči Bpp.
 • vpisnik za individualne in kolektivne delovne spore Pd
 • vpisnik za socialne spore Ps
 • vpisnik za zadeve pravne pomoči Pom
 • vpisnik za razne zadeve R
 • vpisnik za zadeve brezplačne pravne pomoči Bpp
 • vpisnik za mediacijske zadeve M, če sodišče izvaja program alternativnega reševanja sporov z mediacijo kot dejavnost, organizirano neposredno pri sodišču.
 1. za kazenske zadeve
 • vpisnik za kazenske zadeve na II. stopnji Kp
 • vpisnik za razne kazenske zadeve Kr
 • vpisnik za izvrševanje kazni zapora, ki ni iz kazenske sodbe, na II stopnji – IKZp-op (obrazec št. 7)
 1. za zadeve o prekrških
 • vpisnik za zadeve o prekrških na II. stopnji PRp
 • vpisnik za prenehanje veljavnosti vozniških dovoljenj na podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk na II. stopnji EPVDp
 • vpisnik za zadeve določitve in izvršitve nadomestnega zapora na II. stopnji PRnzp
 • vpisnik za razne zadeve o prekrških PRrp
 1. za civilne zadeve
 • vpisnik za civilne zadeve na II. stopnji Cp
 • vpisnik za gospodarske civilne zadeve na II. stopnji Cpg
 • vpisnik za izvršilne in gospodarske izvršilne zadeve na II. stopnji Ip
 • vpisnik za zadeve zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja in preventivnega prestrukturiranja na II. stopnji Cst
 • vpisnik za zemljiškoknjižne zadeve na II. stopnji CDn
 • vpisnik za razne civilne zadeve R
 1. za ostale zadeve
 • vpisnik za zadeve rokovnih predlogov RoP
 • vpisnik za mediacijske zadeve Mpr, če sodišče izvaja program alternativnega reševanja sporov z mediacijo kot dejavnost, organizirano neposredno pri sodišču.
 • vpisnik za individualne in kolektivne spore na II. stopnji Pdp
 • vpisnik za socialne spore na II. stopnji Psp
 • vpisnik za razne zadeve R
 • vpisnik za zadeve rokovnih predlogov RoP
 • vpisnik za mediacijske zadeve Mpr, če sodišče izvaja program alternativnega reševanja sporov z mediacijo kot dejavnost, organizirano neposredno pri sodišču.
 • vpisnik za upravne spore U
 • vpisnik za razne upravne zadeve Upr
 • vpisnik za zadeve brezplačne pravne pomoči Bpp.
 • vpisnik za kazenske zadeve na III. stopnji Kp
 • vpisnik za razne kazenske zadeve Kr
 • vpisnik za zadeve odločanja o dovolitvi posegov v človekove pravice in svoboščine Pp
 • vpisnik za civilne zadeve zadeve na II. stopnji Cp
 • vpisnik za razne civilne zadeve, razne delovne in socialne zadeve ter razne gospodarske zadeve R
 • vpisnik za upravne spore U
 • vpisnik za pritožbe v upravnem sporu Up
 • vpisnik za izredna pravna sredstva Ips
 • vpisnik za upravne spore o zakonitosti aktov volilnih organov za volitve v državni zbor, državni svet in volitve predsednika države Uv
 • vpisnik za razne upravne zadeve Upr
 • vpisnik za spremljanje sodne prakse Sp
 • vpisnik za zadeve sodnega varstva G
 • vpisnik za delovne in socialne zadeve na II. stopnji Dsp
 • vpisnik za gospodarske zadeve na II. stopnji Cpg
 • vpisnik za dopustitve revizije DoR
 • vpisnik za zadeve rokovnih predlogov RoP,
 • vpisnik za zadeve odločanja o predlogih za izdajo svetovalnih mnenj SM.

Popis pomembnejših in drugih zadev na sodiščih

Ministrstvo za pravosodje v Metodoloških osnovah za izvajanje statističnih raziskovanj o poslovanju sodišč določi, katere zadeve se štejejo za pomembnejše in katere za ostale.

I. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
POMEMBNEJŠE ZADEVE
Pomembnejše zadeve so vse zadeve, ki jih sodišče rešuje na kazenskem, civilnem,
gospodarskem, upravnem in delovno socialnem oddelku.
Ločeno se spremljajo zadeve iz vpisnikov SuNp, zadeve nadzorstvenih pritožb in RoP,
zadeve rokovnih predlogov.

 

II. VIŠJA SODIŠČA
POMEMBNEJŠE ZADEVE

 • kazenske zadeve na drugi stopnji (Kp)
 • razne kazenske zadeve (Kr-vi)
 • civilne zadeve na drugi stopnji (Cp)
 • izvršilne in gospodarske izvršilne zadeve na drugi stopnji (Ip)
 • razne civilne zadeve (R-vi)
 • razne gospodarske zadeve (Rg-vi)
 • gospodarske civilne zadeve na drugi stopnji (Cpg)
 • zemljiškoknjižne zadeve, pritožbe (Cdn)
 • postopek prisilne poravnave (Cst-01)
 • stečajni postopek nad pravno osebo (Cst-02)
 • postopek osebnega stečaja (Cst-03)
 • postopek stečaja zapuščine (Cst-04)
 • postopek prisilne likvidacije (Cst-05)
 • postopek poenostavljene prisiljene poravnave (Cst-06)
 • postopek zaradi preventivnega prestrukturiranja (Cst-07)
 • prekrški v rednem sodnem postopku na drugi stopnji – zahteve za sodno varstvo (PRpzsv)
 • prekrški v rednem sodnem postopku na drugi stopnji – obdolžilni predlogi (PRp-obp)
 • prenehanje veljavnosti vozniških dovoljenj na podlagi doseženega ali preseženega z
  zakonom določenega števila kazenskih točk (EPVDp)

DRUGE ZADEVE

 • uklonilni zapor na drugi stopnji (PRuzp)
 • naloge v splošno korist na drugi stopnji (PRnkp)
 • razne zadeve o prekrških (PRr)
 • pritožbeni postopek v zvezi z izvrševanjem kazni zapora iz ostalih postopkov (IKZp-op)
 • nadomestni zapor na II. stopnji (PRnzp)
  Ločeno se spremljajo zadeve iz vpisnikov SuNp, zadeve nadzorstvenih pritožb in RoP,
  zadeve rokovnih predlogov.

 

III. OKROŽNA SODIŠČA
POMEMBNEJŠE ZADEVE

 • kazenske zadeve (K)
 • preiskave (Kpr)
 • kazenske zadeve zoper mladoletnike (Km)
 • pravdne zadeve (P)
 • nepravdne zadeve (N)
 • gospodarske pravdne zadeve (Pg)
 • postopek prisilne poravnave (INS-01)
 • stečajni postopek nad pravno osebo (INS-02)
 • postopek osebnega stečaja (INS-03)
 • postopek stečaja zapuščine (INS-04)
 • postopek prisilne likvidacije (INS-05)
 • postopek poenostavljene prisilne poravnave (INS-06)
 • postopek zaradi preventivnega prestrukturiranja (INS-07)

DRUGE ZADEVE

 • kazensko preiskovalna dejanja (Kpd)
 • razne kazenske zadeve (Kr)
 • kazenske zadeve zoper mladoletnike v pripravljalnem postopku (Kmp)
 • pomilostitvene zadeve (Po)
 • zadeve zunajobravnavnega kazenskega senata (Ks)
 • izvrševanje kazni zapora (IKZ)
 • izvrševanje kazenskih sodb tujih sodišč (IKZt)
 • zadeve odločanja o dovolitvi posegov v človekove pravice in svoboščine (Pp)
 • plačilni nalogi (Pl)
 • pravna pomoč (Pom)
 • mednarodna pravna pomoč (Pom-i)
 • razne civilne zadeve (R)
 • razne civilne gospodarske zadeve (Rg)
 • inozemske overitve (Ov-i)
 • overitve po Haaški konvenciji (Ov-H)
 • gospodarski plačilni nalogi (Plg)
 • sodni register (Srg)
 • gospodarske nepravdne zadeve (Ng)
 • začasne odredbe v gospodarskih zadevah (Zg)
 • zadeve zavarovanja (Z)
 • brezplačna pravna pomoč (Bpp)
 • izvrševanje kazni zapora – ostali postopki (IKZ-op)
  Ločeno se spremljajo zadeve iz vpisnikov SuNp, zadeve nadzorstvenih pritožb in RoP,
  zadeve rokovnih predlogov.

 

IV. OKRAJNA SODIŠČA
POMEMBNEJŠE ZADEVE

 • kazenske zadeve (K)
 • pravdne zadeve (P)
 • zapuščinske zadeve (D)
 • nepravdne zadeve (N)
 • prekrški v rednem sodnem postopku – zahteve za sodno varstvo (PR-zsv)
 • prekrški v rednem sodnem postopku – obdolžilni predlogi (PR-obp)
 • prenehanje veljavnosti vozniških dovoljenj na podlagi doseženega ali preseženega z
  zakonom določenega števila kazenskih točk (EPVD)

DRUGE ZADEVE

 • kazensko preiskovalna dejanja (Kpd)
 • razne kazenske zadeve (Kr)
 • pomilostitvene zadeve (Po)
 • razne civilne zadeve (R)
 • plačilni nalogi (Pl)
 • izvršilne zadeve – verodostojna listina (I-vl)
 • izvršilne zadeve – izvršilni naslov (I-ns)
 • izvršilne gospodarske zadeve – verodostojna listina (Ig-vl)
 • izvršilne gospodarske zadeve – izvršilni naslov (Ig-ns)
 • izvršba na nepremičnine (In)
 • izvršba na nedenarne terjatve – izvršilni naslov (Nt)
 • verodostojna listina (VL)
 • zadeve zavarovanja (Z)
 • razne izvršilne zadeve (R-i)
 • zemljiškoknjižne zadeve (Dn)
 • zemljiškoknjižni ugovori (Sdn)
 • razne zemljiškoknjižne zadeve (Rz)
 • pravna pomoč (Pom)
 • zadeve pridržanja (Pr)
 • uklonilni zapor (PRuz)
 • pravna pomoč v prekrških (Pom PR)
 • mednarodna pravna pomoč v prekrških (Pom PR i)
 • odreditev hišne preiskave (PRhp)
 • določitev naloge v splošno korist (PRnk)
 • razne zadeve o prekrških (PRr)
 • izdani zemljiškoknjižni izpiski (Izp)
 • nadomestni zapor (PRnz)
  Ločeno se spremljajo zadeve iz vpisnikov SuNp, zadeve nadzorstvenih pritožb in RoP,
  zadeve rokovnih predlogov.

 

V. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
POMEMBNEJŠE ZADEVE

 • upravni spori (U)
 • razne upravne zadeve – pomembnejše (II Upr)

DRUGE ZADEVE

 • razne upravne zadeve – ostale (I Upr)
 • brezplačna pravna pomoč (Bpp)
  Ločeno se spremljajo zadeve iz vpisnikov SuNp, zadeve nadzorstvenih pritožb in RoP,
  zadeve rokovnih predlogov.

 

VI. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE
POMEMBNEJŠE ZADEVE

 • individualni in kolektivni delovni spori na drugi stopnji (Pdp)
 • socialni spori na drugi stopnji (Psp)
 • razne zadeve (R-vd)
  (to so vse zadeve, ki jih rešuje Višje delovno in socialno sodišče)
  Ločeno se spremljajo zadeve iz vpisnikov SuNp, zadeve nadzorstvenih pritožb in RoP,
  zadeve rokovnih predlogov.

 

VII. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE
POMEMBNEJŠE ZADEVE

 • individualni in kolektivni delovni spori (Pd)
 • socialni spori (Ps)

DRUGE ZADEVE

 • brezplačna pravna pomoč (Bpp)
 • razne zadeve (R-dss)
  Ločeno se spremljajo zadeve iz vpisnikov SuNp, zadeve nadzorstvenih pritožb in RoP,
  zadeve rokovnih predlogov.

 

VIII. CENTRALNI ODDELEK ZA VERODOSTOJNO LISTINO (CoVL)
Zadev, ki jih rešuje Centralni oddelek za verodostojno listino ne štejemo med pomembnejše
zadeve